مسئولیت اجتماعی

صنایع گاز تتیس علاوه بر این که خط مشی مشخصی در زمینه کیفیت تولیدات صنعتی خود تعریف کرده است که با آن خط مشی هدفش دستیابی به جایگاه ویژه ای در بازار و گسترش کسب و کارش است مسئولیت های غیر کاری و تجاری نیز برای خود تعریف کرده است که همواره آن ها را مد نظر خود قرار می دهد. از آن ها به عنوان مسئولیت اجتماعی خود یاد می کند. ما معتقدیم توسعه تجاری و کسب و کار بدون در نظر گرفتن مسئولیت های اجتماعی ما امکان پذیر نیست. ما برای خود سه گروه مسئولیت اجتماعی در نظر گرفته ایم.

ما در حوزه مسئولیت اجتماعی مراقب سلامت جسمی و روانی کارکنان حفاظت محیط زیست تقیسم عادلانه امکانات آموزشی هستیم