فشارسنج دیجیتال: افت فشار کنتورهای گاز دیافراگمی تحت هیچ شرایطی نباید بیشتر از ۲mbar  باشد. در سیستم­های کالیبراسیون موجود، اندازه­گیری این افت فشار توسط بارومترهای ستون مایع انجام می­شود اما به علت دشواری قرائت و ثبت پیاپی در حین مراحل کالیبراسیون، معمولا از انجام آن صرف نظرشده و توسط پرسنل کالیبراسیون با یک مقدار ثابت جایگزین می­گردد. شرکت صنایع گاز تتیس اقدام به تولید فشارسنج دیجیتال نموده که علاوه بر نمایش میانگین افت فشار هر کنتور، مقدار مذکور را جهت محاسبات به تابلو فرمان اعلام می­دارد. مقادیری که از بارومتر مربوط به هر کنتور دریافت می شود برای استخراج خطای واقعی هر کنتور به کار گرفته شده و علاوه براین در رکورد هر کنتور برای تحلیل­های بعدی ثبت می­گردد.

سنسور مغناطیسی دیجیتال: شرکت صنایع گاز تتیس انواع مختلفی از سنسورهای قرائت خودکار را در سیستم­های کالیبراسیون مورد آزمایش قرار داده است. سنسور مغناطیس­سنج  تتیس حاصل تجربه چند ساله این شرکت در طراحی سیستم­های قرائت خودکار است. این سیستم، مستقیما چرخش آهن­ربای داخلی کنتور را سنجیده و با توجه به نوع کنتور میزان گاز جابجاشده را تفسیر می­کند. دقت این روش اندازه­گیری به مراتب بالاتر از روش های مشابه بوده و در کنتورهای G4 معادل ۱. ۰ liter است. با توجه به آنکه هیچ قطعه مکانیکی متحرکی در این سنسور وجود ندارد، بکار گیری آن توسط پرسنل کالیبراسیون به مراتب ساده­ تر است.