مهندس بهنام حیدری

مدیر عامل

فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه علم و صنعت

مهندس عباسعلی جهانبخش

رئیس هیئت مدیره

فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک

خانم مهندس فاطمه جهانبخش

عضو هیئت مدیره

کارشناس ارشد نرم افزار

آقای مهندس علیزاده

مدیر فنی و مهندسی

مختصری درباره آقای علیزاده

آقای مهندس حبیبی

مدیر تولید

مختصری درباره آقای حبیبی

خانم بازیار

برنامه ریزی تولید

فارغ التحصیل رشته مهندسی صنایع از دانشگاه نوشیروان بابل