صنایع گاز تتیس در لیست تأمین کنندگان داخلی مجاز وزارت نفت ایران قرار دارد.
ردیف ۷۲ فایل لیست تأمین کنندگان

شما می‌توانید با استفاده از لینک مقابل، کاتالوگ کامل خدمات و پروژه های گروه صنعتی صنایع گاز تتیس را دانلود نمایید

واحد تست و کالیبراسیون صنایع گاز تتیس در لیست تأمین کنندگان داخلی مجاز وزارت نفت ایران قرار دارد.
ردیف 5 فایل لیست تأمین کنندگان

صنایع گاز تتیس در لیست مراکز مجاز تعمیرکنندگان کنتور گاز مجاز وزارت نفت ایران قرار دارد.
ردیف 12 فایل لیست تعمیر کنندگان

This post is also available in: English